Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0964.466.532     hoặc:  0964.466.532    
ĐANG TRUY CẬP: » Trang chủ > Classification system > HƯỚNG DẪN > GIỚI THIỆU > BANBUONCUCRE.COM

BANBUONCUCRE.COM

M V P / 2011-12-24

 

  
+)TÂN THÀNH MOBILE: Tiên phong x? m?nh ph? c?p smartphone ??n t?t c? m?i ng??i Vi?t Nam.
Chúng tôi mong mu?n m?i ng??i t? Cao B?ng ??n m?i Cà Mau, t? nông thôn ??n thành th? ??u ???c dùng smartphone. 

          - B?n có ?i?u ki?n? Chúng tôi có các siêu ph?m iPhone 5, Sam sung Galaxy S4.
          - B?n c?n bình dân? Chúng tôi mang ??n các s?n ph?m S2, S1, 3GS...
+)TÂN THÀNH MOBILE: *Khát khao k?t n?i m?i ng??i(Connecting people)?? cu?c s?ng t?t ??p h?n (Life’s good).
--->B?n mua 1 chi?c smartphone t?i TÂN THÀNH MOBILE là b?n ?ang góp ph?n giúp chúng tôi th?c hi?n x? m?nh ??a smartphone ti?n ??n nh?ng vùng xâu h?n , xa h?n…
+)Chúng tôi mong mu?n ???c h?p tác cùng anh em trên 64 t?nh thành:
          - Anh em có c?a hàng thì h?p tác làm chi nhánh, ??i lý, ?i?m giao d?ch.

          - Anh em ch?a có thì có th? xung phong làm S? GI?/??I DI?N.

 Chúng ta có nhi?m v? k?t n?i tri?u tri?u smartphone ??n v?i tri?u tri?u ng??i Vi?t Nam!
***Hãy liên h? v?i chúng tôi qua nh?ng ?i?m giao d?ch g?n nhà b?n nh?t ?? ???c t? v?n s?n ph?m và h? tr? cài ??t mi?n phí.
Kế tiếp : Rỗng!
Lùi lại : Rỗng!

Xem lịch sử

GIỚI THIỆU
BẢO HÀNH
  • Giấy chứng nhận kinh doanh số: 01O8006867 Người đại diện : Ngô Thị Thanh Thùy UBND Quận Hà Đông cấp ngày 25/08/2016